مزایده رایگان

“انبر یک ابر اپلیکیشن، در حوزه ی صنعت میباشد” چرایی این جمله را میتوان از گستردگی خدمات و فیچرهای درون این اپلیکیشن یافت. تمامی آن چیزی را که ما و تیم ما با سالها فعالیت و کسب تجربه در صنعت بدست آورده اند را در قالب اپلیکیشن انبر به بازار عرضه کرده ایم. سالها نیازهای صنعت را دیده، سنجیده و مطالعه کرده ایم و برای هر یک راه حلی بدست آورده ایم که مجموع راه حل ها در انبر گنجاده ایم، با توجه به این که سالهاست در این بازار فعال هستیم کماکان با کمک همکارانمان درایران عزیزمان در حال رشد هستیم.